Obchodní podmínky

 

 

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ, s.r.o.
(dále jen „VOP“)

 

I. Základní ustanovení

1. Společnost MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ, s.r.o., IČ 292 72 262, se sídlem Rašínova 103/2, 602 00 Brno (dále jen „poskytovatel”) je podnikatelem a poskytovatelem služeb zákazníkům v oblasti marketingu a reklamy a současně provozovatelem webových stránek www.marketingova-kancelar.cz.

2. Zákazník je fyzická či právnická osoba poptávající služby poskytovatele v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „zákazník“). Poskytovatel neposkytuje služby zákazníkům, kteří jsou spotřebitelé.

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi poskytovatelem jako zhotovitelem, prodávajícím, či poskytovatelem služby a zákazníkem jako objednatelem či kupujícím, vznikající na základě Smluv o dílo či Smluv kupních či Smluv o poskytování služeb a jsou závazné pro veškerý obchodní styk mezi poskytovatelem a zákazníkem, pokud se strany nedohodnou jinak. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro zjednodušení používají pro všechny výše uvedené vztahy pojem poskytování služby.

 

II. Objednávka služeb

1. Poskytovatel poskytuje své služby na základě (1) listinné smlouvy nebo na základě (2) odsouhlasené listinné či e‑mailové objednávky (dále společně jen „smlouva“). Souhlas s objednávkou vyjádří poskytovatel zákazníkovi písemně (též e-mailem) na poštovní či emailovou adresu uvedenou zákazníkem v objednávce v souladu s bodem 4 tohoto článku.

2. Obsahuje-li souhlas poskytovatele doplnění, upřesnění či změnu rozsahu služeb, které mají být poskytnuty, případně nová ujednání pro poskytnutí služeb podstatná (např. datum zahájení plnění, termín plnění, cenu plnění, termín úhrady zálohové faktury apod.), jedná se o upravenou objednávku a je vyžadován souhlas objednatele s takovými úpravami či doplněním.

3. Objednávka zákazníka obsahuje přinejmenším IČ zákazníka, sídlo zákazníka, kontaktní osobu jednající za zákazníka, kontaktní telefon, e-mail a adresu, je-li odlišná od adresy sídla, a typ a rozsah poptávané služby. Zákazník může uvést také požadovaný termín, do kdy má být služba poskytnuta a cenový rámec poptávané služby. Neuvede-li jej, budou tyto skutečnosti předmětem další dohody mezi stranami.

4. Zákazník poskytne poskytovateli veškeré podklady a materiály, které jsou pro poskytování služeb podstatné, případně které si poskytovatel v souvislosti s tímto plněním sám vyžádal, a to do 3 dnů od uzavření smlouvy, a dále bude poskytovat poskytovateli veškerou potřebnou součinnost.

 

III. Plnění poskytovatele

1. Poskytovatel je oprávněn využít při plnění smlouvy třetích osob (subdodavatelů), za plnění smlouvy však odpovídá tak, jako by smlouvu plnil sám.

2. Poskytovatel je oprávněn i před započetím s poskytováním služeb dle smlouvy vystavit zálohovou fakturu ve výši do 50 % sjednané ceny, nedohodnou-li se strany jinak. Obstarává-li poskytovatel v rámci poskytování služeb dle smlouvy plnění třetích stran (zejm. reklamní či mediální propagaci; dále jen „plnění třetích stran“), je oprávněn tuto službu tak, jak mu ji třetí strana účtovala, přeúčtovat v plné výši zákazníkovi. V případě vystavení zálohové faktury nebo přeúčtování služeb třetí strany se strany tímto dohodly, že plnění ze strany poskytovatele je podmíněno úhradou zálohové faktury či takto přeúčtované služby zákazníkem.

3. Poskytovatel je oprávněn při poskytování služeb postupovat i bez pokynů zákazníka. Poskytovatel je však oprávněn si pokyny zákazníka kdykoli vyžádat. Až do poskytnutí pokynů je poskytovatel v takovém případě oprávněn přerušit poskytování služeb. Poskytovatel upozorní zákazníka na nevhodnou povahu věci, která mu k poskytnutí služby byla předána nebo nevhodný  pokyn, který mu zákazník dal. Odpovědnost poskytovatele za škodu či nemajetkovou újmu vzniklou zákazníkovi je vyloučena, pokud poskytovatel postupoval v souladu s pokyny zákazníka.

4. Je-li předmětem poskytování služby výsledek autorské činnosti poskytovatele nebo jeho subdodavatelů (zejm. zpracování grafických návrhů, textů atd.), má zákazník v rámci sjednané ceny nárok na tři úpravy návrhu předloženého poskytovatelem, nesjednají-li si strany jinak. Úpravou se míní dílčí změny, opravy a korektury, nikoliv změna celkové koncepce.

5. Je-li výsledkem činnosti poskytovatele dílo vytvořené na základě smlouvy o dílo, platí, že poskytovatel poskytuje dílo zákazníkovi spolu s licencí k účelu vyplývajícímu ze smlouvy a v tomto rozsahu jej zákazník může neomezeně užívat.

6. Zákazník uděluje souhlas se zveřejněním obchodního názvu, firmy, loga, ukázky výstupů činnosti poskytovatele či URL adresy zákazníka v referencích poskytovatele. Na písemnou žádost zákazníka učiněnou z vážných důvodů poskytovatel záznam z referencí odstraní.

7. Celková odpovědnost poskytovatele za škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou v souvislosti s poskytováním služeb je omezena částkou odpovídající ceně těchto služeb (bez DPH). Poskytovatel však neodpovídá za ztrátu nebo zkreslení dat, ušlý zisk, ztrátu obchodní příležitosti ani za jakékoli nepřímé nebo následné škody.

8. Právo domáhat se náhrady škody, popřípadě nemajetkové újmy, se promlčí ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy toto právo mohlo být uplatněno poprvé, nejpozději však ve lhůtě 10 let od vzniku škody či nemajetkové újmy.

9. Sjednaná doba k poskytnutí služby se prodlužuje o dobu, kdy pro další pokračování je třeba jednání (součinnosti) zákazníka, případně o dobu jeho prodlení s úhradou dle čl. III. odst. 2. VOP.

10.Poskytovatel si vyhrazuje právo pozastavit poskytování služeb, jestliže:

a) zákazník je v prodlení se splněním svých povinností dle smlouvy nebo VOP po dobu delší 15 dní; pokud je zákazník v prodlení s platbou za plnění třetích stran, je poskytovatel oprávněn přerušit poskytování služeb okamžitě;

b) požadavky zákazníka jsou v rozporu s dobrými mravy, etickými pravidly a/nebo jsou v rozporu se zákonem,

c) požadovaná služba svojí kvalitou, formou nebo obsahem neodpovídá standardům nebo oprávněným zájmům poskytovatele z důvodů pokynů zákazníka.

 

IV. Platební podmínky

1. Cena služby je splatná do data uvedeného na faktuře vystavené poskytovatelem. Toto datum činí nejméně 10 dní. V případě prodlení s úhradou plateb dle této smlouvy je poskytovatel oprávněn účtovat zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

2. Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, je cena služeb uvedena bez DPH. Poskytovatel je jako plátce DPH oprávněn příslušnou částku na dani k ceně služby připočíst a zákazník je povinen uhradit cenu služby včetně DPH.

3. Faktury za služby jsou zasílány e-mailem na zákazníkem sdělenou e-mailovou adresu v objednávce v souladu s čl. II odst. 4. VOP nebo poštou.

 

V.Ukončení smlouvy

1. Zákazník i poskytovatel jsou oprávněni smlouvu kdykoli bez udání důvodu vypovědět. Smlouva je ukončena okamžikem, kdy je výpověď doručena druhé straně.

2. Smlouvu lze ukončit také dohodou, odstoupením od smlouvy a dalšími způsoby uvedenými v občanském zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy jsou strany povinny si navrátit veškerá plnění. Poskytovatel je povinen navrátit veškeré podklady a materiály poskytnuté mu zákazníkem. Zákazník je povinen nahradit poskytovateli cenu za dosud provedené práce na základě dohody stran. Nedohodnou-li se strany o výši této ceny, platí, že touto cenou je částka odpovídající 80 % sjednané ceny služby.

 

VI. Reklamace

1. V případě vadného poskytnutí služeb z důvodu na straně poskytovatele je zákazník v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou slevu či odstranění vady. Práva z vadného plnění zákazník nemá, pokud již před poskytnutím služby věděl o vadě či pokud zákazník vadu služby zcela nebo zčásti způsobil, například udělením nevhodných pokynů nebo neposkytnutím potřebné součinnosti.

2. Zákazník uplatňuje reklamaci písemně u poskytovatele na adrese sídla poskytovatele nebo na e‑mailové adrese reklamace@marketingova-kancelar.cz. Reklamace musí být uplatněna do 3 dnů ode dne, kdy vada při náležité péči mohla být zákazníkem zjištěna, nejpozději však do 6 měsíců od poskytnutí služby. Uplynutím kterékoli z těchto lhůt právo zákazníka namítat vady služeb zaniká. O reklamaci rozhodne poskytovatel do 30 dnů od jejího uplatnění.

3. Při reklamaci je zákazník povinen uvést informaci o sobě, specifikaci poskytnuté služby, číslo nebo datum objednávky či smlouvy, případně jiné informace sloužící k bezprostřední identifikaci vztahu s poskytovatelem, a uvést podrobný popis reklamované vady a způsob preferovaného vyřízení reklamace.

4. Námitky vůči vystaveným fakturám je zákazník povinen uplatnit do 7 dnů po doručení faktury písemně (poštovním zprostředkovatelem či emailem) na adresu sídla či emailovou adresu poskytovatele s tím, že nesporné částky zůstávají nadále splatnými. Uplynutím této doby právo namítat vady fakturace zaniká.

 

VII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Strany se pro případ řešení sporů ze vztahů mezi poskytovatelem a zákazníkem dohodly na místní příslušnosti soudu prvního stupně tak, že tímto soudem bude obecný soud poskytovatele.

2. Strany se dle zákona č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich majetkové spory vzniklé z této smlouvy, včetně otázky její platnosti, výkladu realizace či ukončení práv z této smlouvy, budou rozhodovány v rozhodčím řízení („dále jen RŘ“) před jediným rozhodcem ad hoc, kterým jmenují Mgr. Evu Grabarczykovou, ev. č. ČAK 10836. Žalobu žalobce doručí na adresu Pellicova 174/1, 602 00 Brno. Tato adresa je doručovací adresou rozhodce a současně místem, kde bude RŘ probíhat, neurčí-li rozhodce jinak. Strany se dohodly, že poplatek za RŘ je nákladem řízení a činí 5 % z hodnoty předmětu sporu, vždy však nejméně 5.000,- Kč. Nelze-li určit výši poplatku z hodnoty předmětu sporu, činí poplatek 10.000,- Kč. Poplatek se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. K celkové částce vypočítaného poplatku za RŘ bude dále přičtena DPH. Dle způsobu výpočtu poplatku za RŘ je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu poplatku za RŘ, zaplacený poplatek za RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti a rozhodnutí vydal bez odůvodnění. Strany se dohodly, že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení o. s. ř. o postupu při doručování.

3. Zákazník je srozuměn s tím, že poskytovatel na základě mezi nimi uzavřené smlouvy zpracovává o zákazníkovi jím zadané osobní údaje (zejm. jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu, …) a tyto dále zpracovává a uchovává v souladu obecně závaznými předpisy EU a ČR za účelem plnění předmětu smlouvy, a to po dobu 5 let po ukončení smlouvy, nevyplývá-li z obecně závazných předpisů lhůta delší. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické a listinné podobě neautomatizovaným způsobem. Zákazník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje může poskytovatel za účelem plnění smlouvy poskytnout dále 3. osobě obstarávající IT podporu nebo zpracovávající účetní agendu pro poskytovatele. Dále bere zákazník na vědomí, že může vznést námitku proti zpracování, jakož i uplatnit právo na přenositelnost údajů, má právo na opravu osobních údajů a právo podat proti zpracování osobních údajů poskytovatelem stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je poskytovatel povinen mu tuto informaci předat, má však právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

4. Smluvní strany se zavazují chránit veškeré skutečnosti a informace týkající se druhé smluvní strany, které jim budou sděleny nebo o kterých se jinak dozví v rámci vzájemné spolupráce. Smluvní strany se zejména zavazují nezpřístupnit nebo neumožnit zpřístupnění těchto informací třetí osobě a tyto informace nevyužít pro sebe nebo třetí osobu jinak, než v souvislosti s plněním smlouvy, uplatňováním svých práv a plněním zákonných povinností. To neplatí v případě zpřístupnění těchto informací v nezbytném rozsahu při plnění povinnosti uložené právním předpisem nebo orgánem veřejné moci a v případech, kdy jsou tyto informace v nezbytném rozsahu zpřístupněny právním, daňovým a jiným odborným poradcům nebo subdodavatelům, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy nebo ochranu zájmů smluvní strany.

5. Poskytoval je oprávněn tyto VOP v přiměřeném rozsahu kdykoli změnit. Tuto změnu je povinen oznámit zákazníkovi nejpozději 15 dnů přede dnem jejich účinnosti. Zákazník je v takovém případě oprávněn smlouvu vypovědět s výpovědní dobou 1 měsíce. Výpověď musí být doručena poskytovateli nejpozději v den předcházející dni účinnosti změny VOP. Do uplynutí výpovědní lhůty se použijí tyto VOP v původním znění.

6. Má se za to, že e-mail odeslaný poskytovatelem na adresu sdělenou zákazníkem byl doručen do sféry zákazníka. V pochybnostech pro strany platí, že čas doručení takového e-mailu je shodný s okamžikem jeho odeslání.

7. Zákazník prohlašuje, že není v úpadku ani hrozícím úpadku a že v okamžiku uzavření smlouvy je s přihlédnutím ke všem okolnostem schopen splnit závazky ze smlouvy plynoucí.

8. V právních vztazích mezi poskytovatelem a zákazníkem se obchodní zvyklosti nepoužijí přednostně před ustanoveními smlouvy ani zákona.

 

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.7.2018.

 

Kontaktujte nás

Nechte nám na sebe kontakt

zavřít

Vyplňte položky označené *.

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Nebojte, spamovat Vás nebudeme.